Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
MunkatársainkDokumentumokNyomtatványok
akadálymentes verzió

Szociális támogatások

A települési támogatás keretében nyújtható támogatási formák:

Lakhatási támogatás

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Tovább

Gyógyszertámogatás

A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személy havi vényköteles –a társadalombiztosítási támogatásba befogadott –rendszeres gyógyszerköltségeihez nyújtott hozzájárulás.
Tovább

Adósságcsökkentési támogatás

Az adósságcsökkentési támogatás a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtott, a lakhatási kiadások kapcsán keletkezett lakbér- és különszolgáltatási díj-, vezetékes gázszolgáltatási díj-, áramszolgáltatási- illetőleg távhő- díjhátralék rendezéséhez történő hozzájárulás.
Tovább

Ápolási támogatás

Az ápolási támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására, valamint a lakáson kívüli ügyei vitelére képtelen, folyamatos gondozásra, ápolásra, felügyeletre szoruló hozzátartozóját ápoló közeli hozzátartozó részére nyújtott ellátás. Az ápolási támogatás az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén is csak akkor állapítható meg, ha az ápolt személy rendelkezik Budapest XIX. kerületében lakcímmel, és életvitelszerűen ott is él, és gondozását a vele egy háztartásban élő és rendszeres pénzellátásban részesülő személyek közül senki sem tudja ellátni.
Tovább

Temetési támogatás

A temetési támogatás az elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatos költségek viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Tovább

Gyermekszületési támogatás

Gyermekszületési támogatás az alábbi három feltétel együttes fennállása esetén állapítható meg:
1. a szülők legalább egyike a gyermek születésének időpontjában, és a gyermek születését közvetlenül megelőző legalább 12 hónapja rendelkezik megszakítás nélkül Budapest XIX. kerületében bejelentett lakóhellyel, és az újszülött bejelentett lakóhelye is Budapest XIX. kerületében van,
2. a támogatást kérő a gyermeket saját háztartásában neveli,
3. a támogatást kérő családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 290%-át, fogyatékkal született gyermek és gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetében annak 320%-át.
Tovább

Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás annak a személynek állapítható meg, aki a létfenntartását közvetlenül veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan és tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetek különösen:
a) elemi kár bekövetkezése, annak elhárítása;
b) várandós anya válsághelyzete;
c) ugyanazon szolgáltató felé fennálló legfeljebb két havi közüzemi díjtartozás;
d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának költségei; a gyermek családba való visszakerüléséhez kapcsolódó kiadások; 
e) iskoláztatás;
f) tüzelőanyag vásárlása;
g) betegség, tartós keresőképtelenség, kórházi kezelés, szanatóriumi utókezelés; 
h) akut gyógyszerszükséglet miatti kiadás;
i) jelentős költségkihatású gyógyászati segédeszköz megvásárlása; 
j) váratlanul kialakult krízishelyzet (válás miatti szociális válsághelyzet, munkahely elvesztése, hirtelen diagnosztizált súlyos betegség, kilakoltatás, lakhatási lehetőség hiteltartozás miatti elvesztése),
k) a gyermek hátrányos helyzete.
Tovább

Köztemetés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a haláleset helye szerinti önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az elhunyt személy elhalálozásának időpontjában fennálló lakóhelye szerinti önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset szerinti önkormányzat részére megtéríti.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat köztemetés költségeiről szóló számla birtokában a költségeket hagyatéki teherként bejelenti a területileg illetékes közjegyzőnél, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségének megtérítésére kötelezi.
Tovább

Egyedülálló nyugdíjas ebtartók / veszettség elleni oltás

A Budapest Főváros XIX. kerületében lakó és ebét is ott tartó egyedül élő 65 év feletti nyugdíjas egy kutyájának kötelező veszettség elleni védőoltását a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata települési támogatás keretében biztosítja, és az eboltás költségét a benyújtott számla ellenében utólag megtéríti, maximum: 7500 Ft összegben.
A támogatás akkor adható, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.(114.000,-Ft-ot)
A kérelemhez csatolni kell az oltásról kiállított számlát(csak a veszettség elleni oltásról), az oltási könyvet, igazolást arról, hogy a kötelező regisztrációnak a tulajdonos eleget tett, és nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező egyedül él.
A kérelmet évente egyszer lehet benyújtani, minden évben március 1. és március 31.között, vagy szeptember 1. és szeptember 30. között. A támogatásra évente fordítható keretösszeg az önkormányzat éves költségvetésében kerül meghatározásra, melynek felhasználása a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.
Tovább

 

    Védőoltások támogatása

Meningococcus B által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltás sort (3 db oltás, oltóanyag: Bexsero) természetbeni ellátás

- a gyermek életkora a kérelem benyújtásakor nem haladja meg az 1 hónapos kort

- a szülő, törvényes képviselő a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Budapest XIX. kerületi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a gyermek bejelentett lakóhelye is Budapest XIX. kerületében van, az egy főre eső jövedelem

- családban élő esetén 85.500.- Ft (az ÖNYM 300 %-a),

- egyedülálló esetében 114.000.- Ft (az ÖNYM 400 %-a).

Pneumococcus által okozott tüdőgyülladás elleni védőoltás (1 db oltás, oltóanyag: Prevenar13) természetbeni ellátás

- a kérelmező időskorú a 65 éves kort betöltötte

- a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Budapest XIX. kerületi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, az egy főre eső jövedelem

- családban élő esetén 85.500.- Ft (az ÖNYM 300 %-a),

- egyedülálló esetében 114.000.- Ft (az ÖNYM 400 %-a).

A kérelemhez csatolandó: 9 sz. nyomtatvány (megtalálható a nyomtatványok menüpontban) 

a) a kérelmező és a családjában élők jövedelméről tett jövedelemnyilatkozat, a jövedelmek típusának megfelelő igazolások

b) a háziorvos/ házi gyermekorvos által kiállított javaslat

A védőoltásra jogosultság megállapításáról készült határozat alapján a háziorvos, házi gyermekorvos beadja a védőoltást a gyermek, illetve az időskorú részére az oltásokra vonatkozó protokoll szerint, melynek megtörténtét a szülő, törvényes képviselő, illetve a 65 év feletti személy igazolja az oltások beadását követően 30 napon belül a Humánszolgáltatási és Szociális Iroda felé az oltási lappal.

A Kispesti Egészségügyi Intézet az oltóanyag tárolásában közreműködik. 

 

Gyermekvédelmi ellátás:

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, továbbá évente két alkalommal Erzsébet-utalványra. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, míg az előzőekhez nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell normatív kedvezményként biztosítani. 

A feltételek fennállása esetén a nagykorúvá vált gyermek is jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság, illetőleg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására irányuló kérelem benyújtását szolgáló adatlap év közben folyamatosan, ügyfélfogadási napokon személyesen vehető át, illetőleg nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Szociális és Humánszolgáltatási Irodájának Szociális Információs Pultjánál vagy az iroda szociális ügyintézőinél.

A szocialisiroda.kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.