Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
MunkatársainkDokumentumokNyomtatványok
akadálymentes verzió

Szociális Csoport

Feladatai:

  • Ellátja az Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete alapján a települési támogatásokkal kapcsolatos feladatokat.
  • Ellátja az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények működésével, létesítésével, átszervezésével, irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.
  • Ellenőrzi a lakosság egészségügyi alapellátását, koordinálja, előkészíti az egészségügyi alapellátási kötelezettségből az önkormányzat hivatalára háruló feladatokat.
  • Előkészíti a Képviselő-testület Szociális és Lakásügyi Bizottsága részére a szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátásával, továbbá a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpoltikai és Egészségügyi Bizottság részére az egészségüggyel kapcsolatos előterjesztéseket.
  • Közreműködik az Önkormányzat szociálpolitikai és gyermekvédelmi célkitűzéseinek érvényesítésében.

I. A települési támogatás keretében nyújtható támogatási formák:

a) Lakhatási támogatás
b) Gyógyszertámogatás
c) Adósságcsökkentési támogatás
d) Ápolási támogatás
e) Temetési támogatás
f) Gyermekszületési támogatás
g) Rendkívüli települési támogatás
h) Ebek veszettség elleni védőoltásának támogatása
i)
Védőoltások támogatása
j) Gyermekétkeztetési támogatás

k) Köztemetés

II. Gyermekvédelmi ellátás:

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása


III. A települési támogatás keretében nyújtható ellátási formákkal kapcsolatos fontos alapinformációk:

1. A települési támogatás megállapításáról, kifizetéséről, folyósításáról, valamint felhasználása ellenőrzéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó, Budapest Főváros XIX. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XIX. kerületében élő személyekre terjed ki.

2. A felsorolt ellátások iránti kérelmet év közben folyamatosan, a konkrét ellátástípusnak megfelelő formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez hiánytalanul csatolni kell az adott formanyomtatványon felsorolt mellékleteket.

3. A kérelmet – az adósságcsökkentési támogatás kivételével – postai úton a Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal postacímére (1195 Budapest, Városház tér 18-20.) címezve vagy ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoportjánál lehet benyújtani.

4. A kérelem és az esetleges jogorvoslat benyújtására elektronikus ügyintézés útján az Önkormányzati Hivatali Portálon meghatározott ügycsoportokban van lehetőség.

5. Nem állapítható meg települési támogatás az aktív korú személynek, aki vagy a háztartásában élő más munkanélküli személy nem működik együtt az állami foglalkoztatási szervvel.

6. A különböző ellátások igényléséhez szükséges nyomtatványok év közben folyamatosan, ügyfélfogadási időben személyesen vehetők át, illetőleg nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda Szociális Csoport Ügyfélszolgálatán.

7. A szociális igazgatási eljárás költség-és illetékmentes.

8. A polgármester méltányosságból megállapíthatja a rendszeres, illetve rendkívüli települési támogatásra való jogosultságát annak a személynek, akinek a havi nettó jövedelme az adott települési támogatási forma vonatkozásában e rendeletben meghatározottak szerinti értékhatárt meghaladja, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

a) a kérelemmel érintett háztartásban, három vagy több gyermek ellátásról, neveléséről gondoskodnak,

b) a kérelmező egy vagy több gyermekét egyedül nevelő szülő,

c) a kérelmező munkanélküli; illetve a kérelmező vagy családtagja munkaviszonya a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 60 napon belül megszűnt,

d) a kérelmező vagy a családjában élő, a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozónak egészségi állapota a komplex minősítés alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,

e) a kérelmező 70 éven felüli, egyedül élő személy,

f) ha az adós hitelt érdemlően igazolja, hogy az adósságkezelési szolgáltatás megkezdésének időpontját megelőző 6 hónapon belül méltányolható változás (hozzátartozó halála, válás, hirtelen fellépő egészségkárosodás, mely tartós kereset kieséssel jár) következett be,

g) a kérelemmel érintett háztartásban súlyosan fogyatékos gyermek ellátásáról, neveléséről gondoskodnak,

h) a kérelmező lakhatást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül (különösen számla elmaradás, hátralék felhalmozás, lakbérhátralék, éves leolvasás számlája, tüzeset, elemi kár),

i) a kérelmező vagy családtagja részére – szakorvos javaslat alapján – gyógyászati segédeszköz beszerzése szükséges és közgyógyellátásban nem részesül,

j) a kérelmező vagy családtagja bűncselekmény áldozatává vált,

k) a kérelmező vagy családtagja súlyos krónikus betegségére tekintettel szakorvosi kezelés alatt áll, amely kezelés a kérelmező vagy családja számára többletköltséggel jár,

l) kivételes méltányosságból az a személy, illetve család is jogosult települési támogatásokra, akinek a lakóhelye a Budapest Főváros XIX. kerületében van, de életvitelszerűen azért nem a XIX. kerületben él, mert a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum segítségével került elhelyezésre átmenetileg más önkormányzat közigazgatási területén levő családok átmeneti otthonába vagy anyaotthonba.

A kérelmezőnek a különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetét igazolnia kell.
A méltányosságból megállapított rendkívüli települési támogatás egy család esetében tárgyévben három alkalommal nyújtható.

CIVIL
SZERVEZETEK
SZOCIÁLIS
KEREKASZTAL
A szocialisiroda.kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.