Kispesti Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szociális Iroda
MunkatársainkDokumentumokNyomtatványok
akadálymentes verzió

Szociális támogatások

A települési támogatás keretében nyújtható támogatási formák:

Lakhatási támogatás
A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A lakhatási támogatás iránti kérelem innen letölthető.


Gyógyszertámogatás
A gyógyszertámogatás a szociálisan rászoruló személy havi vényköteles – a társadalombiztosítási támogatásba befogadott – rendszeres gyógyszerköltségeihez nyújtott hozzájárulás.
A gyógyszertámogatás iránti kérelem innen letölthető.


Adósságcsökkentési támogatás
Az adósságcsökkentési támogatás a szociálisan rászoruló személyek részére nyújtott, a lakhatási kiadások kapcsán keletkezett lakbér- és különszolgáltatási díj-, vezetékes gázszolgáltatási díj-, áramszolgáltatási-, illetőleg távhő- díjhátralék rendezéséhez történő hozzájárulás.
A kérelem kizárólag a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumnál (1193 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.) nyújtható be.
Az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem innen letölthető.


Ápolási támogatás
Az ápolási támogatás a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására, valamint a lakáson kívüli ügyei vitelére képtelen, folyamatos gondozásra, ápolásra, felügyeletre szoruló hozzátartozóját ápoló közeli hozzátartozó részére nyújtott ellátás. Az ápolási támogatás az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén is csak akkor állapítható meg, ha az ápolt személy rendelkezik Budapest XIX. kerületében lakcímmel és életvitelszerűen a kerületben él, gondozását a vele egy háztartásban élő és rendszeres pénzellátásban részesülő személyek közül senki sem tudja ellátni.
Az ápolási támogatás iránti kérelem innen letölthető.


Temetési támogatás
A temetési támogatás az elhunyt személy eltemettetésével kapcsolatos költségek viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A kérelmet az elhalálozás napjától számított 6 hónapon belül lehet benyújtani.
A temetési támogatás iránti kérelem innen letölthető.


Gyermekszületési támogatás
Gyermekszületési támogatás a következő feltételek együttes fennállása esetén állapítható meg:
1. A szülők legalább egyike a gyermek születésének időpontjában és a gyermek születését közvetlenül megelőzően legalább 6 hónapja rendelkezik megszakítás nélkül Budapest XIX. kerületében bejelentett lakóhellyel, valamint az újszülött bejelentett lakóhelye is Budapest XIX. kerületében van.
2. A támogatást kérő a gyermeket saját háztartásában neveli.
3. A támogatást kérő családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2022-ben 28 500 Ft) tízszeresét, fogyatékkal született gyermek és gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetében annak tizenegyszeresét.
A gyermekszületési támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születési időpontját követő 6 hónapon belül lehet benyújtani.
A gyermekszületési támogatás iránti kérelem innen letölthető.


Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás annak a személynek állapítható meg, aki a létfenntartását közvetlenül veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan és tartósan létfenntartási gondokkal küzd. Létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetek különösen:
a) elemi kár bekövetkezése, annak elhárítása;
b) várandós anya válsághelyzete;
c) ugyanazon szolgáltató felé fennálló legfeljebb két havi közüzemi díjtartozás;
d) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának költségei; a gyermek családba való visszakerüléséhez kapcsolódó kiadások; 
e) iskoláztatás;
f) tüzelőanyag vásárlása;
g) betegség, tartós keresőképtelenség, kórházi kezelés, szanatóriumi utókezelés; 
h) akut gyógyszerszükséglet miatti kiadás;
i) jelentős költségkihatású gyógyászati segédeszköz megvásárlása; 
j) váratlanul kialakult krízishelyzet (válás miatti szociális válsághelyzet, munkahely elvesztése, hirtelen diagnosztizált súlyos betegség, kilakoltatás, lakhatási lehetőség hiteltartozás miatti elvesztése),
k) a gyermek hátrányos helyzete.
A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem innen letölthető.


Köztemetés
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint a haláleset helye szerinti önkormányzat képviselő-testülete – a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Az elhunyt személy elhalálozásának időpontjában fennálló lakóhelye szerinti önkormányzat a köztemetés költségét a haláleset szerinti önkormányzat részére megtéríti.
Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat köztemetés költségeiről szóló számla birtokában a költségeket hagyatéki teherként bejelenti a területileg illetékes közjegyzőnél, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségének megtérítésére kötelezi.
További információkért keresse a Szociális Iroda köztemetéssel foglalkozó munkatársát.


Ebek veszettség elleni védőoltásának támogatása
A Budapest Főváros XIX. kerületében lakó és ebét is ott tartó egyedül élő 65 év feletti nyugdíjas egy kutyájának kötelező veszettség elleni védőoltását a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata települési támogatás keretében biztosítja. Az eboltás költségét a benyújtott számla ellenében utólag megtéríti, maximum 7 500 Ft összegben.
A támogatás akkor adható, ha a kérelmező jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2022-ben 28 500 Ft) 400%-át.
A kérelemhez csatolni kell az oltásról kiállított számlát (csak a veszettség elleni oltásról), az oltási könyvet, igazolást arról, hogy a kötelező regisztrációnak a tulajdonos eleget tett, és nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező egyedül él.
A kérelmet évente egyszer lehet benyújtani, minden évben március 1. és március 31. között, vagy szeptember 1. és szeptember 30. között. A támogatásra évente fordítható keretösszeg az önkormányzat éves költségvetésében kerül meghatározásra, melynek felhasználása a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.
Az ebek veszettség elleni védőoltásának támogatása iránti kérelem innen letölthető.

Védőoltások támogatása
Az Önkormányzat a Meningococcus B által okozott agyhártyagyulladás, valamint a Pneumococcus által okozott tüdőgyulladás elleni védőoltás költségeinek enyhítése céljából természetbeni ellátásként támogatást biztosít az alapimmunitáshoz szükséges oltások tekintetében.

Meningococcus B által okozott agyhártyagyulladás elleni védőoltás (2 db oltás, oltóanyag: Bexsero®) természetbeni ellátás:
a) a gyermek életkora a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a 2 éves kort,
b) a szülő, törvényes képviselő a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Budapest XIX. kerületi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a gyermek bejelentett lakóhelye is Budapest XIX. kerületében van,
c) a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetében a 400%-át.
Az emlékeztető oltások esetén ismételten kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó a házi gyermekorvos által kiállított javaslat.

Pneumococcus által okozott tüdőgyulladás elleni védőoltás (1 db oltás, oltóanyag: Prevenar13®) természetbeni ellátás:
a) a kérelmező a 65 éves kort betöltötte,
b) a kérelmező a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónapban megszakítás nélkül Budapest XIX. kerületi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
c) a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetében a 400%-át.
A kérelemhez csatolandó a háziorvos által kiállított javaslat.

Az oltóanyagokat az Önkormányzattal szerződésben álló gyógyszertár a megállapításról szóló határozat átvételével biztosítja a jogosult részére.
A védőoltás támogatás iránti kérelem innen letölthető.

 

Gyermekétkeztetési támogatás
Az Önkormányzat gyermekétkeztetési támogatás igénylését biztosítja azon kispesti lakosok részére, akiknek gyermeke a kerületben működő iskolában, a szervezett intézményi közétkeztetés igénybevételéhez, a normatív térítési díjkedvezmény mellett, egyéni rászorultsági alapon az étkeztetés díjának megfizetéséhez kér segítséget.

Az igénylés feltételei:
- a kérelmező Budapest Főváros XIX. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen is a kerületben él,
- a támogatást kérő a gyermeket saját háztartásában neveli és
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 280%-át, fogyatékkal született gyermek és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében annak 300%-át.

A kérelmeket a tanév I. félévére augusztus 15-től november 1-ig, a Il. félévre december 15-től március 1-ig lehet benyújtani. A támogatás összege a fizetendő étkezési térítési díj max. 50%-a.
A gyermekétkeztetési támogatás iránti kérelem innen letölthető.


Összefoglaló a települési támogatások részletes feltételeiről:
(A pdf. fájl a letöltést követően tekinthető meg!)Gyermekvédelmi ellátás:

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
  • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján biztosított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, továbbá évente két alkalommal (augusztusban és novemberben) pénzbeli támogatásra. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, míg az előzőekhez nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kell normatív kedvezményként biztosítani. 

A feltételek fennállása esetén a nagykorúvá vált gyermek is jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat és a 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság, illetőleg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására irányuló kérelem benyújtását szolgáló adatlap év közben folyamatosan, ügyfélfogadási napokon személyesen vehető át, illetőleg nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Szociális és Humánszolgáltatási Irodájának Ügyfélszolgálatán.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló kérelem innen letölthető.

CIVIL
SZERVEZETEK
SZOCIÁLIS
KEREKASZTAL
A szocialisiroda.kispest.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.